top of page

ההסללה למעגל הזנות והיציאה ממנו.

עדות אישית משורדת מעגל הזנות על ההסללה לשם ע״י המציאות הפטריארכלית, היציאה ממנו בכוחות בלתי אפשריים וההצטרפות למאבק בזנות באקטיביזם חסר פשרות.

הרצאה

bottom of page