top of page

הפוליטיקלי קורקט החדש

כותרות העיתונים זועקות כבר כמה שנים על גל תקינות פוליטית חדש. "פוליקלי קורקט", "השתקה" ו"תרבות ביטול" עומדים בלב מחלוקות ענייניות ודיסקורסיביות בין ימין ושמאל, צעירים מבוגרים, והרוב והמיעוט. אולם מעט נעשה עד כה לנסות להבין את שורשי התופעה ולדון בה שלא מפוזיציה.
ההרצאה מנסה לאפיין את התופעה על מאפייניה הייחודיים לאור מופעי עבר של פוליטיקלי קורקט בעולם המערבי, ומציעה דרך חדשנית להבין את מקורה: התבגרות לתוך תרבות האינטרנט. התזה, שנחקרה אקדמית, תוצג תוך הדגמה והתייחסות להשפעותיה בקהילת הדיבייט (ויכוח תחרותי) העולמית – ענף ספורט אקדמי הנשען כולו על ביטוי. לבסוף, יתקיים דיון בשאלות הנוגעות להשפעות החברתיות והמוסריות של נורמות מישטור שיח.

הרצאה

bottom of page