top of page

טרור בבתי הסוהר או החברה והאסירים הפליליים

בהרצאת הטרור- שביתות רעב של אסירים ביטחוניים, תופעת הברחת טלפונים ניידים, תנאי האסירים הביטחוניים, תודעה, תחבולה..... וכיצד אלו נמצאים בשיח הישראלי והפלשתינאי.
האסירים הפליליים-מה קורה עם האסיר הפליליים בעת חזרתו לחברה- מי מחכה לו ומה מחכה לו.
ארגוני פשיעה, שיקום אסירים, עברייני מין ....

הרצאה

bottom of page