top of page

יזמ.ת נולד.ה

האם יזמות היא תכונה מולדת או נרכשת - ההרצאה מלווה בסרטונים ובוחנת כלים פרקטיים וצעדים לפיתוח יזמות מסוגים שונים (עסקית, חברתית, אישית)

הרצאה

bottom of page