top of page

שיוויון מגדרי ואיפה זה פוגש אותי

הרצאה משתפת באמצעותה אעניק ידע וכלים להבנה והתמודדות עם הבניות חברתיות כמו "בנים בכחול ובנות בורוד", אעודד חשיבה ביקורתית, נלמד על מסרים גלויים וסמויים המעצבים את תפיסתינו בנושא ועוד. כל זאת תוך שיח משתף ומשחק המאפשרים התבוננות מחודשת והתחברות לעוצמות קיימות והכל בכדי שיהיה בנו, בכולנו, הכח והיכולת לשנות, לקדם ולהצליח.

הרצאה

bottom of page