top of page

''המלחמה על האמת''

סקירה פילוסופית מהירה של מושג האמת ועד ל'פייק ניוז' של היום. ''העיר''- תרומתה האדירה של העיר להתפתחות המדעית והטכנולוגית של מאתיים שנים
האחרונות.

הרצאה

bottom of page